Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezjalny oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

PZC stają się coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczają się wyłącznie do spontanicznych akcji. Wiele z nich ubiega się o dotacje i otrzymuje środki na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planują one swoją działalność i poszukują rozwiązań najbardziej potrzebnych dla społeczności, w której funkcjonują. Często są to rozwiązania związane z systematyczną długotrwałą pomocą takie, jak dostarczanie sprzętu medycznego (łóżka i wózki), magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej itp.

Nasz Parafialny Zespoły Caritas, który jest „przedłużeniem rąk” Caritas Diecezji Bydgoskiej powstał 3 tygodnie po powołaniu do istnienia naszej parafii. Ks. Bp Jan Tyrawa wydał dekret 26.10.2009, który umożliwił – w sposób przejrzysty i zorganizowany – niesienie pomocy 162 podopiecznym. Działalność PZC to nie tylko udział w tzw. akcjach charytatywnych typu: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Zbiórka dla powodzian, Festyn odpustowy, Akcja „kropla krwi – jedno życie” na łączną sumę 5.643, 26 ale to wielki wysiłek w rozdysponowaniu żywności unijnej w ramach programu PEAD. Rozdano blisko 9 ton żywności (8 781,280) (cukru, dań gotowych, dżemu, makaronu, masła, mąki, mleka, musli, zup, kaszy, kawy zbożowej, płatków kukurydzianych, sera na łączna sumę 33 120,78 zł. Trzeba też dodać, że ważnym znakiem wrażliwości naszych serc – choć na mniejsza skalę – jest włączanie się w akcje pomocy typu: wyprawki szkolne dla dzieci, zbiórka darów w Tygodniu Miłosierdzia, wspieranie Kościoła na wschodzie, przekazanie ofiar na pomoc Siostrom Zakonnym z racji Dnia Życia Konsekrowanego.

Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas: ks. proboszcz Zdzisław Lahutta

Przewodnicząca Zespołu Caritas: Ewa Kiełczyńska tel 503 031 451

Punkt wydawania żywności: ul Księżycowa 19 /w każdą sobotę po dostawie artykułów od 9.00 – 12.00/

Członkowie czynni:

Renata Leszczyńska

Jolanta Gliniecka

Urszula Brewczyńska

Emilia Szczerba

Beata Zaczek

Członkowie wspierający:

Monika Kopta

Marek Zmiędak

Michał Zmiędak

Paweł Kiełczyński

P Z C w Przyłękach podlega Caritas Diecezji Bydgoskiej

Siedziba:  ul. Cienista 2

Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej: ks. prałat Wojciech Przybyła